Klagomålshantering

Stellar Capital AB förbinder sig att behandla alla inkomna klagomål snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt och på kundens begäran skriftligen. Är klagomålet att betrakta som ett enkelt fel eller missförstånd bör detta åtgärdas genast. Klagomålsansvarig skall så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar, skriftligen meddela kunden hur Stellar Capital har bedömt ärendet och på vilket sätt Stellar Capital har följt upp ärendet. Beslutet ska vara skriftligt om inget annat har avtalats.

Om Kundens klagomål inte kan tillmötesgås ska kunden ha rätt att få en motivering till detta. Kunden kan också erhålla vägledning från Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå samt den kommunala konsumentvägledningen. Om Stellar Capital beslutar att inte tillmötesgå kundens anspråk kan kunden underställa klagomålet Allmänna reklamationsnämndens (ARN) prövning. Stellar Capital åtar sig i dessa fall att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendation. Kunden har också möjlighet att låta allmän domstol pröva tvisten.