Ersättning vid förmedling av försäkring och fondtjänster

Stellar Capital kan ersättas med provisioner från försäkringsgivare, fondbolag eller institut, för förmedlade försäkringar eller fondtjänster. Ersättningen varierar mellan olika försäkringsgivare och institut, och grunderna i ersättningen kan beräknas på två olika sätt, vilka ofta kombineras. Up front-ersättning ger ersättning vid tecknandet av försäkringen, där en viss del av ersättningen är kopplad till att kunden fullföljer betalning under avtalad tid. Om avtalet bryts i förtid kan Stellar Capital bli återbetalningsskyldigt för delar av up front-ersättningen. Löpande ersättning beräknas utifrån den årligen betalda försäkringspremien och/eller utifrån det förvaltade försäkringskapitalet. Generellt är up front-ersättningarna lägre då beståndsersättningarna är högre och vice versa. Ersättningar från försäkringsgivarna kan förändras över tiden. I de fall Stellar Capital ersätts med arvode som betalas av kunden för utfört uppdrag regleras detta via separat uppgörelse. Nedan följer en sammanfattning av de provisionsavtal Stellar Capital har med respektive försäkringsbolag.

 

Skandia

Up front-ersättning vid löpande sparande: 0 % – 12 % beroende på löptid och produkt, engångspremier: mellan 0 % – 3,5 % beroende på löptid och produkt, 0 % – 0,8 % i årlig ersättning av kapitalvärdet beroende på förvaltningsform, 0 % – 3 % av årlig inbetald premie, annulationsansvar: 36 månader, grupp-/hälsaförsäkring: 5 % – 10 % av årlig premie beroende på löptid och produkt.

SEB

Up front-ersättning vid löpande sparande: 0 % – 25 % beroende på löptid och produkt, engångspremier: 0 % – 3 %, 0 % – 0,65 % i årlig ersättning av kapitalvärdet, annulationsansvar: 36-60 månader, grupp-/hälsaförsäkring: 10 % av årlig premie.

Länsförsäkringar

Up front-ersättning vid löpande sparande: 0 % -16 % beroende på löptid och produkt, engångspremier: 2 % – 4 %, 1 % – 4 % av årligt inbetald premie beroende på löptid och produkt, styckeersättning: 25 – 100 kr/år/försäkring, annulationsansvar: 36 månader, grupp-/hälsaförsäkring: 10 % av årlig premie.

Movestic

Up front-ersättning vid löpande sparande: 0 % – 15 % beroende på löptid, engångspremier: 3 %, 0,0 % – 0,5 % i årlig ersättning av kapitalvärdet beroende på fondval, ingen ersättning på årlig inbetald premie. Annulationsansvar: 60 månader.

Danica

Up front-ersättning vid löpande sparande: 0 % – 20 % beroende på löptid, engångspremier: 0 – 2,5 %, 0,4 % – 0,65 % i årlig ersättning av kapitalvärdet, annulationsansvar: 36 månader.

DKV Hälsa

Grupp-/hälsaförsäkring: 10 % av årlig premieinbetalning.

Folksam

Up front-ersättning vid löpande sparande: 0 % – 20 % beroende på löptid och produkt,

0 % – 3 % av årligt inbetald premie beroende på produkt, 0,0 % – 0,3 % i årlig ersättning av kapitalvärdet beroende på produkt, annulationsansvar: 36 månader.

SPP

Up front-ersättning vid löpande sparande: mellan 0 % – 15 % beroende på löptid, engångspremier: 0 % – 3 % beroende på löptid, kapitalersättning (aktiv försäkring) trad. 0,15 % per år, fond 0,20 % per år. Annulationsansvar: 36 månader, grupp-/hälsaförsäkring: 10 % av årligt inbetald premie.

Old Mutual International

Up front-ersättning på engångsbetald försäkring: 0 % – 5 %, alternativt årlig ersättning med 0,25 % – 0,50 % på kapitalvärdet. Inget annulationsansvar.

Euro Accident

Gruppförsäkring/individuell riskförsäkring/hälsaförsäkring: 10 % – 15 % av årligt betald premie beroende på produkt.

TryggHansa

Vårdförsäkring: 10 % av årligt betald premie. Förutom dessa grunder finns möjlighet att på begäran från Stellar Capital erhålla mer detaljerad information om provisioner, då fakta finns, kring en specifik försäkringspremie till en specifik försäkringsgivare. När det gäller fondtjänster får Stellar Capital  en ersättning av kapitalvärdet som varierar från bolag och portfölj. Ersättningen ligger på 0,3 % – 1,0 % på kapitalvärdet. Vanliga fonder: 0 – 1 %.

Strukturerade produkter

Vid utgivning av strukturerade produkter förekommer kostnader för bland annat produktion, extern distribution, börsnotering, licenser och riskhantering. För att nå kostnadstäckning tar emittenten ut courtage vid köp. I teckningskursen tar emittenten även ut ett arrangörs-, tredjeparts-, distributörs- och marknadsförararvode, vars storlek påverkas av förändringar i räntenivå, priset på de finansiella instrument som ingår i produkten, riskhantering och extern distribution. Arvodet är därför inte i förväg helt fastställt utan uppgår till ca 0,3 % – 0,6 % per år beräknat på produktens nominella belopp samt courtage.

Förköpsinformation försäkring
och rådgivning försäkring
information Stellar Capital AB
Öppna PDF i nytt fönster