Ersättning vid förmedling av försäkring och fondtjänster

Vi eftersträvar att i första hand ta betalt av våra kunder direkt och inte genom tredjepartsersättnning. Därför erbjuder vi våra kunder i första hand rådgivningsarvode och performancefee som avtalas med dig direkt som kund och anges i ditt depåavtal och i din rådgivningsdokumentation. Då använder vi oss av nettodepåer och försäkringar med sparmoment till nettopris. I de fall Stellar Capital ersätts med fast arvode som betalas av kunden för utfört uppdrag regleras detta via separat uppgörelse.

Om rådgivningsavgift ej avtalas kan Stellar Capital ersättas med provisioner från försäkringsgivare, fondbolag eller institut, för förmedlade försäkringar eller fondtjänster. Ersättningen varierar mellan olika försäkringsgivare och institut, och grunderna i ersättningen kan beräknas på två olika sätt, vilka ofta kombineras. Up front-ersättning ger ersättning vid tecknandet av försäkringen, där en viss del av ersättningen är kopplad till att kunden fullföljer betalning under avtalad tid. Om avtalet bryts i förtid kan Stellar Capital bli återbetalningsskyldigt för delar av up front-ersättningen. Löpande ersättning beräknas utifrån den årligen betalda försäkringspremien och/eller utifrån det förvaltade försäkringskapitalet. Generellt är up front-ersättningarna lägre då beståndsersättningarna är högre och vice versa. Ersättningar från försäkringsgivarna kan förändras över tiden.

Ersättningen för försäkringssparande brukar vara cirka 0 % – 4 % på premien beroende på löptid och produkt, engångspremier: 0 % – 3,5 % beroende på löptid och produkt, 0 % – 0,8 % i årlig ersättning av kapitalvärdet beroende på förvaltningsform, annullationsansvar: 36-60 månader

Grupp-/hälsaförsäkring: 5 % – 10 % av årlig premie beroende på löptid och produkt.

Förutom dessa grunder finns möjlighet att på begäran från Stellar Capital erhålla mer detaljerad information om provisioner, då fakta finns, kring en specifik försäkringspremie till en specifik försäkringsgivare. När det gäller fondtjänster får Stellar Capital en ersättning av kapitalvärdet som varierar från bolag och portfölj. Ersättningen ligger på 0,3 % – 1,0 % på kapitalvärdet. Vanliga fonder:ca 0 – 1 %,vid nettodepåer går fondersättningen istället tillbaka till kunden.

Strukturerade produkter

Vid utgivning av strukturerade produkter förekommer kostnader för bland annat produktion, extern distribution, börsnotering, licenser och riskhantering. För att nå kostnadstäckning tar emittenten ut courtage vid köp. I teckningskursen tar emittenten även ut ett arrangörs-, tredjeparts-, distributörs- och marknadsförararvode, vars storlek påverkas av förändringar i räntenivå, priset på de finansiella instrument som ingår i produkten, riskhantering och extern distribution. Arvodet är därför inte i förväg helt fastställt utan uppgår till ca 2% beräknat på produktens nominella belopp samt courtage. Vid nettodepå går denna del tillbaka till kunden.

Företagsobligationer

Vid utgivning av företagsobligationer finns det en marginal i placeringarna ca 2-4% som utgör ersättning till förmedlaren samt courtage. Vid nettodepå går denna marginal tillbaka till kunden eller så rabatteras kunden denna del.