Vårt erbjudande

Vi är en finansiell rådgivare som tror på värdet av att tänka annorlunda och ständigt ifrågasätta, förändra och utveckla det traditionella arbetssättet i vår bransch.

Investeringsrådgivning

Här får du tillgång till en av Sveriges största marknader av aktie- och fondhandel och handlar med depålösning eller ISK. Dessutom till en rabatterad fondavgift som årligen uppgår till 30-50 %.

Anknutet ombud

Stellar Capital AB är anknutet ombud till värdepappersbolaget Safe Return Asset Management Nordic AB (556726–4626) enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ombudskapet är registrerat hos Bolagsverket och Safe Return Asset Management Nordic AB står under Finansinspektionens tillsyn. 

I egenskap av anknutet ombud får Stellar Capital AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhanda investeringsrådgivning avseende finansiella instrument eller tjänster inom ramen för Safe Return Asset Management Nordic AB’s värdepapperstillstånd. 

Safe Return Asset Management Nordic AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som Stellar Capital AB, genom sin verksamhet i egenskap av anknutet ombud, uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund i samband med utförande av ovanstående investeringstjänster. 

Eventuella klagomål anmäls till klagomålsansvarig hos Safe Return Asset Management Nordic AB. 

Läs mer på Safe Return.