Disclaimer

Informationen på Stellar Capital internetsidor är baserad på källor som av Stellar Capital har bedömts vara tillförlitliga. I den mån Stellar Capital internetsidor innehåller länkar till andra webbsidor kan Stellar Capital inte garantera sidornas innehåll och frånsäger sig allt ansvar för deras innehåll.

Informationen på Stellar Capital internetsidor gör inte anspråk på att vara fullständig eller att utgöra rådgivning eller vägledning vid beslut om investeringar. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Stellar Capital frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller annan skada av vad slag det än må vara som grundar sig på den nämnda informationen.

Likaså gäller det för brev- och mailutskick inte utgör någon form av rådgivning eller vägledning och att informationen kan vara ofullständig på grund av den information som vi erhåller från annan part.

Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär alltid ett risktagande. Värde och avkastning kan öka såväl som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning och historiskt resultat är inte någon garanti för framtida avkastning och resultat på något vis.

Stellar Capital / Styrelsen